තැපැල් ඡන්දය හෙට සහ අනිද්දා

elect
මහ නගර සභා 17ක් එක් නගර සභාවක් සහ ප්‍රාදේශීය සභා 5ක් වෙනුවෙන් පවත්වන පළාත් පාලන මැතිවරණයේ තැපැල් ඡන්ද විමසීම හෙට (29) සහ අනිද්දා (30) දෙදින තුළ පැවැත්වේ.

පසුගිය අගෝස්තු 25 දක්වා තැපැල් ඡන්ද සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීමට මැතිවරණ ලේකම් කාර්යාලය කටයුතු කළේ ය.

මෙවර ඡන්ද විමසීම පළාත් පාලන ආයතන 23ක පමණක් සිදු වන බැවින් තැපැල් ඡන්දය දීමේ පහසුකම් ලබා දී ඇත්තේ ඡන්ද විමසීම් රාජකාරි, අත්‍යවශ්‍ය සේවා සහ ආරක්ෂක රාජකාරී සඳහා සේවයේ යොදවා ඇති එම පළාත් පාලන ආයතන බල ප්‍රදේශ 23 හි ඡන්ද හිමියන් ලෙස ලියාපදිංචි ව සිටින අයට පමණි.

තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා අදාළ බලධාරීන් වෙත නිකුත් කිරීමේ කටයුතු පසුගිය සැප්තැම්බර් 09 වැනි දින සිට 21 වැනි දින දක්වා සිදු කෙරිණි.

HC

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2011 සැප්තැම්බර් 28 වෙනි බදාදා, 02:49