කළුතර දිවිනැඟුමෙන් පැළ නිපැයුම වැඩි කරයි

බස්නාහිර පළාතේ කෘෂි මධ්‍යස්ථාන 05ක පැළ නිෂ්පාදනය වර්ධනය කිරීමට ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයෙන් පියවර ගෙන ඇති අතර ඒ සඳහා බස්නාහිර පළාත් කෘෂිකර්ම හා ගොවිජන සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයට රුපියල් මිලියන 02ක ප්‍රතිපාදන වෙන් කර දී ඇති බව කළුතර අප දිස්ත්‍රික් මාධ්‍ය ඒකකය පවසයි.

හෝමාගම, අඹේපුස්ස, වල්පිට සහ හොරණ යන කෘෂි පුහුණු මධ්‍යස්ථානවල පවතින ගොවිපොළ හා කළුතර, බෝඹුවල සේවා සංස්කරණ ආයතනයේ පවතින ගොවිපොළ මේ සඳහා තෝරා ගෙන ඇත.

එළවළු, පලතුරු සහ සුළු අපනයන බෝග ඇතුළු සෑම වර්ගයක ම පැළ වර්ගවල පවතින හිඟය මඟහරවා ගනිමින් දිවි නැඟුම ප්‍රතිලාභීන්ට නිසි ලෙස පැළ වර්ග බෙදාහැරීම මේ මගින් අපේක්ෂා කෙරේ.

NDH/ WMS-DMU-Kalutara