Monday, Sep 24th

Last update04:58:08 PM GMT

You are here පුවත් නිවේදන රජය 2011.08.03 පැවැති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹී තීරණ

2011.08.03 පැවැති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹී තීරණ

  • පී.ඩී.එෆ් (PDF)
01/ 07 ශ්‍රී ලංකාව හා ලක්සම්බර්ග් රාජ්‍ය අතර ආදායම් හා ප්‍රාග්ධනය පිළිබඳ ද්විත්ව බදුකරණය වැළැක්වීම සඳහා ගිවිසුමක්

•    මුදල් හා ක්‍රමසම්පාදන අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකට අනුව ශ්‍රී ලංකා සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුව හා ලක්සම්බර්ග් රාජ්‍ය ආණ්ඩුව අතර ඇති කර ගනු ලබන ගිවිසුමේ කෙටුම්පත රාජ්‍ය මට්ටමින් අත්සන් කිරීමට සහ 2006 අංක 10 දරණ දේශීය ආදායම් පනතෙ 97(1)(අ) වගන්තිය ප්‍රකාර ව අනුමැතිය සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී ඇත.

•    මෙම ගිවිසුමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස විදේශ ආයෝජන ඉහළ නැංවීම සහ විදේශ විනිමය උපයා ගැනීම මෙරටට ප්‍රතිලාභ ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

•    අදායම සහ ප්‍රාග්ධනය සම්බන්ධ ද්විත්ව බදුකරණය මඟහැරවීම සහ බදු ගෙවීම පැහැර හැරීම වළකාලීම සඳහා  මෙම ගිවිසුම අත්සන් කෙරේ..

02/ 16  න්‍යෂ්ඨික හා විකිරණශීලි ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් තාක්ෂණික සහය ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව හා අමෙරිකාව අතර සහයෝගීතා ගිවිසුමක්

•    විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතාගේ යෝජනාවකට අනුව සාමාන්‍ය ජනතාවගේ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා භාවිතා වන ශ්‍රී ලංකාවේ න්‍යෂ්ඨික හා අනෙකුත් විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය  සම්බන්ධයෙන් තාක්ෂණික සහය ලබා දීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව හා ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය අතර සහයෝගීතා ගිවිසුම අත්සන් කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී ඇතග

•    ගිවිසු‍මේ ඉදිරි වැඩකටයුතු සිදු කිරීමට විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යංශයට හා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයට ප්‍රතිපත්ති අනුමැතිය ද ලැබී ඇත.

•    රටවල් දෙක අතර ගිවිසුමක් ඇති කිරීම සඳහා එක්සත් ජනපද රජය වෙත විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යංශයේ කැමැත්ත සමගින් තහවුරු කිරීමේ සටහනක් යැවීමට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයට බලය ලබා දීම ඒ අනුව සිදු කෙරේ.

03/ 22 යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා අරිවියාල් නගර් ‍ගොඩනැගිල්ල අත්පත් කර ගැනේ

•    උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය එස්.බී. දිසානායක මහතාගේ යෝජනාවක් අනුව යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨය ස්ථාපිත කිරීම සහ කෘෂිකර්ම පීඨය යළි ස්ථාපනය කිරීම පිණිස වැඩ අවසන් කර නොමැති අරිවියාල් නගර් ගොඩනැගිල්ල අත්පත් කර ගැනීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී ඇත.

•    එම ගොඩනැගිල්ලේ අලුත්වැඩියා කටයුතු සිදු කොට කෘෂිකර්ම පීඨය එහි ස්ථාපනය කිරීමටත් ඉංජිනේරු පීඨය සඳහා හදුනාගෙන ඇති ඉඩමේ කටයුතු සම්පුර්ණ කරන තෙක් එකී පීඨය තාවකාලික ව එම සංකීර්ණය තුළ පිහිටුවීමත් ඒ අනුව සිදු කෙරේ.


04/34  2011 යල කන්නයේ දී අස්වනු මිල ස්ථාවර මට්ටමකට

•    සමුපකාර හා අභ්‍යන්තර වෙළද අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා කළ යෝජනාවකට අනුව වී අලෙවි මණ්ඩලය සතු වී තොග සහල් බවට පත් කොට අරමුදල් එක් රැස් කීරීම හා 2011 යල කන්නයේ දී අස්වනු මිල ස්ථාවර මට්ටමක පවත්නා ගැනීම සහ සහල් මිල උච්චාවචනයෙන් ‍තොර ව පවත්වා ගැනීම සඳහා රුපියල් මිලියන  2175ක ප්‍රතිපාදන මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් ලබා ගැනීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී ඇත.

05/ 48 මහජන බැංකු වාර්ෂික වාර්තාව සභාගත කෙරේ

•    මුදල් හා ක්‍රමසම්පාදන අමාත්‍යවරයා ලෙස අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකට අනුව මහජන බැංකු‍ව සහ එහි පරිපාලිතයන්ගේ 2010 වාර්ෂික වාර්තාව සහ ගිණුම් පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී ඇත.
•    මහජන බැංකුව 2010 වර්ෂය තුළ රුපියල් බිලියන 62.5ක ආදායමක් වාර්තා කර ඇති අතර, පරිපාලිතයන් හා ඒකාබද්ධ ව සැලකීමේ දී ලැබු ආදායම  රුපියල් බිලියන 70.9කි. බදු ගෙවීමට පෙර පසුගිය වර්ෂයේ රුපියල් බිලියන 7.9ක් ලාභය මෙම වර්ෂයේ දී රු.බි. 11.4 දක්වා 44.5%කින් වැඩි වී ඇත. තැම්පතු ප්‍රමාණයද රුපියල් බිලියන 396 සිට 464‍ තෙක් වර්ධනය වීමෙන් 17%ක ප්‍රගතියක් අත්කර ගෙන ඇත.
•    එසේ ම අක්‍රීය ණය අනුපාතය 5%ක් වු මට්ටමකින් පවත්වාගෙන යාමට හා ජාතික සංවර්ධනය සඳහා රු.බි. 2.1ක මුදලක් මහා භාණ්ඩාගාරය වෙත ප්‍රේෂණය කිරීමට හැකි වී ඇත.

06/ 58 කඩවත - කෙරවලපිටිය දක්වා පිටත වටරවුම් මාර්ගය ඉදිකිරීමට අවබෝධතා ගිවිසුමක්

•    වරාය හා මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා වශයෙන් අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කළ යෝජනාවකට අනුව පිටත වටරවුම් මහාමාර්ග ව්‍යාපෘතියේ කඩවත සිට කෙරවලපිටිය දක්වා කොටස ඉදිකිරීම වෙනුවෙන් අදාළ විධිවිධාන හා කොන්දේසි ඇතුළත් කරමින් චීනයේ Metallurgical Corporation සහ මහාමාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී ඇත.

•    පිටත වටරවුම් මාර්ගය කොට්ටාවෙන් ආරම්භ වී කඩුවෙල, කඩවත ඔස්සේ ගමන් ‍කොට කෙරවලපිටියෙන් අවසන් වේ. එය කෙරවලපිටියේ දී කොළඹ කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයත්, කඩවත කොළඹ - නුවර අධිවේගී මාර්ගයත්, කොට්ටාවේ දී දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයත් සමඟ සම්බන්ධ වේ.

•    මෙහි සම්පුර්ණ දිග කිලෝමීටර් 29.1ක් වන අතර අදියර තුනක් යටතේ ඉදිකිරීම් සඳහා සැලසුම් කොට ඇත.
o    කොට්ටාව - කඩුවෙල (දකුණු කො‍ටස)  - කි.මී 11
o    කඩුවෙළ - කඩවත (උතුරු කොටස 1)    - කි.මි 8.9
o    කඩවත - කෙරවලපිටිය ( උතුරු කොටස 2) - කි.මි 9.2

07/ 59 වේයන්ගොඩ දුම්රිය හරස් මාර්ගය සඳහා ගුවන් පාලමක්

•    වරාය හා මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා වශයෙන් අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කළ යෝජනාවකට අනුව වේයන්ගොඩ දුම්රිය හරස් මාර්ගය සඳහා වානේ ගුවන් පාලමක් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී ඇත.
•    ගුවන් පාලම සැලසුම් කිරීම, සැපයීම සහ ස්ථාපනය කිරීම සඳහා වන කොන්ත්‍රාත්තුව ස්පාඤ්ඤයේ CENTUNION Espanola de Coordinacion Tecnica y Financiera S.A සමාගම වෙත යුරෝ 11,223,177ක ගිවිසුමක් මුදලකට ලබා දීමට සහ මුදල් හා ක්‍රම සම්පාදන අමාත්‍යංශයේ විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ණය මුදලෙහි තත්ත්වය සහ කොන්දේසි සාකච්ඡා කිරීමට ද, ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම, උපයෝගීතා සේවා, බදු, රේගු බදු සඳහා වන පිරිවැය ඒකාබද්ධ අරමුදල මඟින් පිරිනැමීමට ද අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

08/ 61 ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ව්‍යාපාරය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ඒකාබද්ධ වැඩපිළිවෙළක්

•    ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා සංචාරක විදේශ ආයෝජන හා අපනයන කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍ර සම්බන්ධ ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ රාජ්‍ය ආයතන හා විවිධ පෞද්ගලික ආයතන ඒකරාශී කරමින් එකම තේමාවක් යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ අනන්‍යතාවය ගොඩනැගීමට වැඩපිළිවෙළක් සකස් කිරීමටත්  ආයතන සියල්ල නියෝජනය වන පරිදි ප්‍රවර්ධන ආයතනයක් විධිමත් පරිදි තෝරා ගැනීමට හා ඒ අනුව සංචාරක වැඩපිළිවෙළ දියත් කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

•    එසේ ම පෞද්ගලික හා රාජ්‍ය ආයතන සියල්ල ඒකාබද්ධ කර ගනිමින් මෙම වැඩපිළිළෙ ක්‍රියාත්මක කිරීම හා අවශ්‍ය වියදම් දැරීම සඳහා අදාළ ආයතන සියල්ල ඒකාබද්ධතා ගිවිසුමකට එළැමීට හා අදාළ අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන් හා ආයතන ප්‍රධානීන්ට ඒ අනුව කටයුතු කිරීමට බැදී සිටින ලෙස ක්‍රියාමාර්ගයක් අනුගමනය කිරීමටත් අනුමැතිය ලැබී ඇත.

09/ 65  හම්බන්තොට වරාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය -  ව්‍යාපාර කටයුතු ආරම්භ කිරීම

•    වරාය හා මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ යෝජනාවකට අනුව හම්බන්තොට වරාය භූමියේ ව්‍යාපාර කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා සුදුසු ටෙන්ඩර් කරුවන් වෙත ටෙන්ඩර් ප්‍රදානය කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී ඇත.

•    දක්ෂිණ කලාපයේ ප්‍රමුඛතම ව්‍යාපෘතියක් වශයෙන් “මහින්ද රන්දොර” යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ හම්බන්තොට වරාය සංවර්ධනය කිරීමේ ශ්‍රී ලංකා රජය තීරණයට අනුව  පළමු අදියරේ ඉදිකිරීම් කටයුතු අනුමත කරගත් සැලසුමකට අනුව සම්පුර්ණ කිරීමට සමත් විය.

•    ඒ අනුව ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර යටතේ හදුනාගත් ව්‍යාපාර කටයුතුවලට අනුව ව්‍යාපෘති සැලසුම ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය විසින් පිළියෙළ කරන ලදී.

•    අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ පත්කළ සාකච්ඡා කමිටුවේ සහ ව්‍යාපෘති කමිටුවේ ද කැබිනට් මණ්ඩලයේ ද අනුමැතියට යටත් කර්මාන්ත ශාලා 3ක් ආරම්භ කිරීමේ ව්‍යාපෘතියට අනුමැතිය ලැබී ඇත.

•    ඒ අනුව පෙට්රෝ රසායනික කම්හල, සීනි පිරිපහදු කිරීමේ කර්මාන්ත ශාලාවක් හා පොහොර සැකසීමේ කර්මාන්ත ශාලාවක් ඇති කෙරේ.